Nhập Email Close

Đăng nhập vào Hội Chợ Công Nghiệp Close

 Ghi nhớ tài khoản |  Quên mật khẩu |  Đăng ký
Tìm kiếm
 

Hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm

Hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm
Nhà CC thường
 • : HCCN11825
 • : Vietnamchemtech
 • : Trung quốc
 • : 100.000 VND
 • : 29-11-2011
 • : Ngô Xuân Trường
 • : 04.38645883
 • : 3219
 • :

Hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm:

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
DANH MỤC HÓA CHẤT TINH KHIẾT
Tên hàng hóa Tiếng Anh Tên hàng hóa Tiếng Việt  Công thức Chất lượng
      Đóng gói
Acetaldehyde 40% Axetandehit CH3CHO AR 500ml
Acetic acid 36% A.Axetic 36% CH3COOH AR500ml
Acetic acid glacial A.Axetic  CH3COOH AR 500ml
Acetic anhydrit Axetic anhydrit (CH3CO)2O AR 500ml
Acetone Axeton CH3COCH3 AR 500ml
Acetonitryl Axeton nitryl CH3CN AR500ml
Acetyl acetone Axetyn axeton C5H8O2 AR 500ml
Acrylamide Acrylamit C3H6NO AR 250g
Acrylic acid A.Acrylic C3H4O2 CP500ml
acrylonitryl Acrylonitryl CH2=CHCN CP500ml
Aga-Aga Aga-Aga   BR 500g
Alanine(DL) DL-Alanin CH3CH(NH2)COOH BR 25g
Alizarin red S Alizarin đỏ S C14H7NaO7S.H2O Ind 25g
Alizarin yellow R Alizarin vàng R C13H8N3NaO5 Ind 25g
Aluminium foil Nhôm foil Al AR 500g
Aluminium powder Nhôm bột Al AR 500g
Aluminium sheet Nhôm tấm Al AR 250g
Aluminium chlorite anhydrous Nhôm clorua khan AlCl3 AR 500
Aluminium nitrate nonahydrate Nhôm nitrat tinh thể Al(NO3)2.9H2O AR 500g
Alluminium oxide Nhôm oxit Al2O3 AR 500g
Aluminium potassium sulphate Kali nhôm sun phat KAl(SO4)2 AR 500g
Aluminium sulfate octadecahydrate Nhôm sunphat tinh thể Al2(SO4)3.18H2O CP 500g
Amido black 10B Amido đen 10B C22H14N6Na2O9S2 Ind 10g
Sulfanilic acid A.Sunphanilic NH2C6H4S AR 100g
Ammonium acetate Amoni axetat NH4CH3COO AR 500g
Ammonium bicacbonate Amoni bicacbonat NH4HCO3 AR 500g
Ammonium cacbonate Amoni cacbonat (NH4)2CO3 AR 500g
Ammonium ceric sulfate tetrahydrate Amoni xeri sunphat (NH4)2Ce(SO4)2.4H2O AR 25g
Ammonium chlorite Amoni clorua NH4Cl AR 500g
Ammonium citrate tribasic Amoni xitrat (NH4)3C6H5O7 AR 500g
Ammonium dichromate Amoni đicromat (NH4)2Cr2O7 AR 500g
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate Amoni sắt III sunphat NH4Fe(SO4)2.12H2O AR 500g
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate Muối Morh (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O AR 500g
Ammonium fluorite Amoni florua NH4F AR 250g
Ammonium hydroxit 25-28% Amoni hydroxit NH4OH AR 2500ml
Ammonium hydroxit 25-28% Amoni hydroxit NH4OH AR 500ml
Ammonium methavannadate Amoni vanadat NH4VO3 AR 100g
Ammonium molipdate tetrahydrate Amoni molipđat (NH4)6Mo7O24.4H2O AR 500g
Ammonium nikelsulfate hexahydrate Amoni nikel sunphat (NH4)22Ni(SO4)2.6H2O AR 500g
Ammonium nitrate Amoni nitrat NH4NO3 AR 500g
Ammonium oxalate monohydrate Amoni oxalat (NH4)2C2O4.H2O AR 500g
Ammonium persulfate Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 AR 500g
Ammonium persulfate Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 CP 500g
Amommnium hydrophosphate Amoni photphat monobassic NH4H2PO4 AR 500g
Ammonium sulfate Amoni sunphat (NH4)2SO4 AR 500g
Ammonium sulfide solution Amoni sunphua (NH4)2S AR500ml
Ammonium sulphite Amoni sunphit (NH4)2SO3 AR 500g
Ammonium thiocyanate Amoni thioxyanat NH4SCN AR 500g
Amyl acetate Amyl axetat C7H14O2 AR 500ml
Aniline Aninilin C6H5NH2 AR 500ml
Potassium antimony(III) oxide tartrate hemihydrate Kali antimoni tactrat C4H4KO7Sb.1/2H2O AR 500g
Antymoni trichlorite Antimon clorua SbCl3 AR 500g
Antimoni oxide Antimon oxit Sb2O3 AR-500g
Ascorbic acid VitaminC C6H8O6 AR 25g
Barium carbonate Bari cacbonat BaCO3 AR 500g
Barium chlorite dihydrate Bari clorua BaCl2.2H2O AR 500g
Barium chromate Bari cromat BaCrO4 AR 500g
Barium hydroxide octahydrate Bari hydroxit Ba(OH)2.8H2O CP 500g
Barium nitrate monohydrate Bari nitrat Ba(NO3)2.H2O AR 500g
Barium sulphat Bari sunphat BaSO4 AR500ml
Benzaldehyde Benzaldehit C6H5CHO AR 500ml
Benzen Benzen C6H6 AR 500ml
Benzoic acid A.Benzoic C6H5COOH AR 250g
Benzoyl peroxide Benzoyl peroxit C14H10O4 AR 500g
Benzyl ancol Benzylancol C6H5CH2OH CP 500ml
Benzyl chlorite Banzylclorua C7H7Cl AR 500ml
Bismuth nitrate Bitmut nitrat Bi(NO3)2.5H2O AR 500g
Bismuth oxide Bitmut oxit Bi2O3 AR 500g
Bismuth subnitrate Bitmut subnitrat 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) AR 500g
Bromine solution 3%  Dung dịch Brom3% Br2 AR 500ml
Boric acid A.Boric H3BO3 AR 500g
Bromocresol green Bromocresol xanh C21H14Br4O5S Ind 5g
Bromo cresol purple Bromo cresol tím C21H16Br2O5S Ind 25g
Bromophenol blue Bromophenol xanh C19H10Br4O5S Ind 25g
Bromothymol blue Bromo thymol xanh C27H28Br2O5S Ind 10g
Butanol(n) n-Butanol C4H10O AR500ml
2-Butanone Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
Butyl acetate Butyl axetat C5H10O2 AR 500ml
Butynediol(1-4) 1,4 Butynđiol C4H6O2 CP 500g
Butyric acid A.Butyric C3H9COOH AR500ml
Cadimium chlorite Catmi clorua CdCl2 AR 100g
Fluorexon (Calcein) Calcein C30H24N2Na2O13 AR 10g
Calcium metal Canxi kim loại Ca AR500g
Calcium acetate Canxi axetat Ca(CH3COO)2.H2O AR 500g
Calcium hydroxit Canxi hydroxit Ca(OH)2 AR 500g
Calcium cacbonate Canxi Cacbonat CaCO3 AR 500g
Calcium chlorite dihydrate Canxi Clorua tinh thể CaCl2.2H2O AR 500g
Calcium nitrate tetrahydrate Canxi nitrat Ca(NO3)2.4H2O CP 500g
Calcium oxide Canxi oxit CaO AR 500g
Calcium phosphat dibasic DCP Ca2HPO4 AR 500g
Calcium sulfate dihydrate Canxi sunphat CaSO4.2H2O AR 500g
Carbon disulfide Cacbon đisunphua CS2 AR 500ml
Carbon tetrachlorite Tetraclorua cacbon CCl4 AR 500ml
Carmine Cacmin   Ind 10g
Cedawood oil Dầu Ceda   FMP 25ml
Ceric oxide Xeri oxit CeO AR 100g
Ceric sulfate tetrahydrate Xeri sunphat CeSO4.4H2O AR 25g
Charcoal activative Than hoạt tính C AR 500g
Chloralhydrate Cloralhydrat C2H3Cl3O2 CP 250g
Chlorobenzen Clobenzen C6H5Cl CP 500ml
Chromium chlorite Crom clorua CrCl3 AR 500g
Chromium nitrate Crom nitrat Cr(NO3)2 AR 500g
Chromium secquioxid Crom oxit Cr2O3 CP 500g
Chromic acid A.Cromic CrO3 AR 500g
Potassium chrom sulfate dodecahydrate Phèn crôm KCr(SO4)2.12H2O AR 500g
Chromotropic acid A.Cromotropic C10H8O3S AR 25g
Citric acid monohydrate A.Xitric tinh thể C6H8O7.H2O AR 500g
Cobalt chlorite hexahydrate Coban clorua CoCl2.6H2O AR 100g
Cobalt nitrate hexahydrate Coban nitrat Co(NO3)2.6H2O AR 100g
Cobalt secquioxide Coban oxit Co2O3 AR 100g
Cobalt sulfate heptahydrate Coban sunphat CoSO4.7H2O AR 100g
Congo red Congo đỏ C32H22N6Na2O6S2 Ind 25g
Copper metal powder Đồng bột Cu AR 500g
Cupruos chlorite Đồng I clorua CuCl AR-500g
Cupper II chlorite dihydrate Đồng II clorua CuCl2.2H2O CP 500g
Cupper II chlorite dihydrate Đồng II clorua CuCl2.2H2O AR 500g
Cupric nitrate trihydrate Đồng II nitrat Cu(NO3)2.3H2O CP 500g
Cupric oxide powder Đồng II oxit bột CuO AR 500g
Cupric sulfate anhydrous Đồng sunphat khan CuSO4 AR 500g
Cupric sulfate pentahydrate Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O AR 500g
Crystal violet Crystal tím C25H30ClN3 Ind 25g
Cyclohexane Xyclohexan C6H12 AR 500ml
Cyclohexanol Xyclohexanol C6H11OH AR-500ml
Dextrin Dextro (C6H10O5)n.xH2O AR 500g
Sodium dimethyldithiocacbamate Natri dimetylthiocacbamat C5H10NNaS2.2H2O AR 100g
Dibutyl phtalate Đi Butyl phtalat C16H22O4 AR500ml
1,2Dichloro ethane 1,2Đicloetan ClCH2CH2Cl AR 500ml
Dichoromethane Diclometan CH2Cl2 AR 500ml
DiEthanolamine Dietanolamin HN(Ch2CH2OH)2 AR 500ml
Diethylamine Dietylamin (C2H5)2NH AR 500ml
Diethylene glycol DEG C4H10O3 AR 500ml
Dimethylformamide Dimetylfocmamit (CH3)2HCON AR 500ml
Acid chrom blue black A.Crom xanh đen C16H9N2Na3O12S3 AR 10g
Dimethylsulfoxide Đi Metyl sunphoxit C2H6OS AR 500ml
2,4Dinitrophenyl hydrazin 1,2Dinitrophenylhydrazin C6H6N4O4 Ind25g
Dioxan(1-4) 1,4 §ioxan C4H8O2 AR 500ml
Diphenylamine Điphenylamin C12H11N AR 100g
Dithizone Đithizon C13H12H4S AR 5g
Eosin Y Eosin Y    
Eriochrom black T ETOO C20H12N3NaO7S AR 25g
Ethanol absolute Cồn tuyệt đối C2H5OH AR 500ml
Ethanolamine Etanolamin OHCH2CH2NH2 AR 500ml
Diethyl ether Ete etylic (C2H5)2O AR 500ml
Ethyl acetate Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
Ethylene diamine Etylen điamin (NH2CH2)2 CP500ml
Sodium(di) Ethylenenediaminetetraacetate salt Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O AR 250g
Sodium(di) Ethylenenediaminetetraacetate salt Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O CP 250g
Ethylene glycol Etylen glycol (C2H2.OH)2 AR 500ml
Fluorosilicic acid A.Flosilisic H2SiF6 CP 500ml
Formaldehide Focmalin HCHO AR 2500ml
Formaldehide Focmalin HCHO AR 500ml
Formic acid A.Focmic HCOOH AR 500ml
Fushin bazic Fucsin bazo C20H20ClN3 AR 25g
Fumaric acid A.Fumaric   CP100g
Furfural Fufural C5H4O2 AR 500ml
Gelatin Gielatin   BR 500g
Gibberellic acid GA3   BR1g
Giem'sa stain Giemsa   BR 25g
Glucose Monohydrate Đường gluco C6H12O6.H2O AR 500g
Glycerine Glyxerin C3H8O3 AR 500ml
Glycine Glyxin NH2CH2COOH BR 100g
Glyoxan Glyoxan C2H2O2 AR 500ml
Potassium gold cyanide Kali vàng xyanua K2AuCN6 AR1g
Heptane(n) n-Heptan C7H16 AR 500ml
Hexametylenetetramine Urotropin C6H12N4 CP 500g
Hexane(n) n-Hexan C6H14 AR 500ml
Hydrazine sulfate Hydrazin sunphat NH2.NH2.H2SO4 AR 100g
Hydrobromic acid A.Bromhydric HBr AR500ml
Hydrochloric acid A.Clohydric HCl AR 2500ml
Hydrochloric acid A.Clohydric HCl AR 500ml
Hydrofluoric acid A.Flohydric HF AR 500ml
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 30% AR 500ml
Hydroxylamine hydrochloric Hydroxylamin NH2.OH.HCl AR 25g
Hydroxylquinoline(8) Hydroquinolin C9H7NO AR 25g
Indigocarmine Indigo cacmin C16H8N2Na2O8S2 Ind 25g
3Indol acetic acid IAA   CP 1g
Indole-3- butyric acid IBA C12H13NO2 CP 1g
Iodine Iốt J2 AR 250g
Iron powder reduce Sắt bột Fe CP 500g
Iron(III) chlorite hexahydrate Sắt III clorua tinh thể FeCl3.6H2O AR 500g
Iron(III) nitrate nonahydrate Sắt III nitrat Fe(NO3)3.9H2O AR 500g
Iron(III) oxide Sắt III oxit Fe2O3 AR 500g
Iron(II) sulfate heptahydrate Sắt II sunphat FeSO4.7H2O AR 500g
Iron(III) sulfate hydrate Sắt III sunphat Fe2(SO4)3.xH2O AR 500g
Iron(II) sulfide Sắt sunphua FeS CP 500g
isoAmyl acetate izo Amyl axetat C7H14O2 CP 500ml
Alizarin yellow GG Alizarin vàng GG C13H8N3NaO5 Ind 25g
Lactic acid A.Lactic C6H6O3 AR 500ml
Dodecanoic acid A.Đodecanoic C12H24O2 AR 500g
Lead(II) acetate trihydrate Chì axetat bazo Pb(CH3COO)2.3H2O AR 500g
Lead(II) acetate bazic Chì axetat Pb(CH3COO)2.PbOH AR 1000g
Lead(II) nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 AR 500g
Lead(II) oxide Oxit chì vàng PbO AR 500g
Lead(II,IV) oxid  Oxit chì đỏ Pb3O4 AR 500g
Lead dioxide Chì đioxit PbO2 AR 500g
Lead(II) sulfate Chì sunphat PbSO4 AR 500g
iso Amyl ancol izo Amyl ancol C5H11OH AR 500ml
Lithium chlorite monohydrate Liti clorua LiCl.H2O AR 500g
Lithium hydroxide monohydrate Liti hydroxit LiOH.H2O AR 500g
Lithium sulfate monohydrate Liti sunphat Li2SO4.H2O AR 100
Lysin carbonate Lysin   AR 5g
Magnesium Powder Magiê bột Mg CP 500g
Magnesium chlorite hexahydrate Magiê clorua MgCl2.6H2O AR 500g
Magnesium oxide Magiê oxit MgO AR 500g
Butanol(iso) iso Butanol C4H9OH AR 500ml
Magnesium sulphate heptahydrate Magiê sunphat MgSO4 AR 500g
Malachite green Malachit xanh C48H50N4O4.2H2C2O4 Ind 100g
Maleic anhydrite Anhydric maleic C4H2O3 AR 500g
Malic acid A.malic   AR 25g
Manganese carbonate Mangan cacbonat MnCO3 AR 500g
Manganese chlorite tetrahydrate Mangan clorua MnCl2.4H2O AR 500g
Manganese nitrate solution50% Mangan nitrat dung dÞch50% Mn(NO3)2 CP 500ml
Manganese(IV) oxide(powder) Mangan đioxit MnO2 AR 250g
Manganese sulphate monohydrate Mangan sunphat MnSO4.H2O AR 500g
D-Manitol D.Manitol C6H14O6 AR 100g
Mercaptoacetic acid A.Thioglycolic C2H4O2S AR100ml
Mercury Thuỷ ngân Hg AR 250g
Mercury(II) acetate Thuỷ ngân axetat Hg(CH3COO)2 AR 100g
Mercury(I) chlorite Thuỷ ngân I Clorua Hg2Cl2 AR 250g
Mercury(II) chlorite Thuỷ ngân II clorua HgCl2 AR 500g
Mercury(II) iodide Thuỷ ngân iotđua HgJ2 AR 100g
Mercury(I) nitrate dihydrate Thủy ngân I nitrat Hg2(NO3)2.2H2O AR 250g
Mercury(II) nitrate monohydrate Thuỷ ngân II nitrat Hg(NO3)2.H2O AR 500g
Mercury(II) oxide red Thuỷ ngân oxit đỏ HgO AR 100
Mercury(II) sulfate Thuỷ ngân II sunphat HgSO4 AR 250g
Methaacrylic acid A.Metacrylic C4H6O2 CP 500ml
Methanol Metanol CH3OH AR 500ml
Methyl amine Metylamin CH3NH2 AR 500ml
Methylene blue Xanh metylen C16H18ClN3S.3H2O AR 25g
Methyl ethyl keton Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
Methyl methaacrylate Metyl meta acrylat C5H8O2 CP 500ml
Methyl orange Mtyl dacam C14H14N3NaO3S AR 25g
4-Methyl-2-Penthanol Metyl isobutyl cacbinol C6H14O AR 500ml
Metyl isobutylketone Metyl isobutyl xeton C6H12O AR-500ml
Methyl red Metyl đỏ C15H15N3O2 AR 25g
Methyl thymol blue Metyl thimol xanh C37H44N2O12S AR 5g
Methyl violet Metyl tím C25H30ClN3 Ind 25g
Murexide Murexit C8H8O6S6 Ind 25g
Nafthalene Naftalen C10H8 AR 250g
Naphtol(1) anpha Naptol C10H8O AR 100g
Naphtol(2) beta Naftol C10H8O AR 100g
Naphthylacetic acid(1) NAA C12H10O2 AR10g
Nickel(II) chlorite hexahydrate Niken clorua NiCl2.6H2O AR 500g
Nikel nitrate Niken nitrat Ni(NO3)2 AR 500g
Nickel(II) sulfate heptahydrate Niken sunphat NiSO4.7H2O AR 500g
Ninhydrin Ninhydrin C9H4O3.H2O AR 5g
Nitric acid Axit Nitric HNO3 AR 2500ml
Nitric acid Axit Nitric HNO3 AR 500ml
Nitrobenzen Nitrobenzen C6H5NO3 AR 500ml
Naphthylamine(1) Naftinamin C10H9N CP50g
Octan(iso) iso Octan C8H18 AR500ml
Octanol(1) 1-Octanol C8H18O AR 500ml
Oleic acid Axit Oleic C18H34O2 AR500ml
Oxalic acid dihydrate Axit Oxalic H2C2O4.2H2O AR 500g
Parafine liquid Parafin lỏng   CP 500ml
Paraformaldehide Para Focmaldehit (CH2O)n AR 500g
n Amyl ancol n-Amyl ancol   AR 500ml
Peptone Pepton   BR 500g
Perchloric acid A.Pecloric HClO4 AR 500ml
Petroleum ether 30-60 Ete dầu hỏa 30-60   AR 500ml
Petroleum ether 60-90 Ete dầu hỏa 60-90   AR 500ml
Phenaltroline(1-10) monohydrate 1-10 Phenaltrolin C12H8N2.H2O AR 5g
Phenol Phenol C6H5OH AR 500g
Phenolphtalein Phenolftalein C20H14O4 AR 25g
Phenol red Phenol đỏ C19H14O5S Ind 25g
Phosphoric acid Axit Photphoric H3PO4 AR 500ml
Phosphorus red Photpho đỏ P AR 500g
Phthalic anhydrite AP C8H4O3 AR 500g
Picric acid A.Picric (OH)C6H2(NO3)3 AR 25g
Heliotropin    C8H6O3 LR 500g
Polyethylene glycol 4000 PEG4000   CP 500g
Poly vinyl pyrolidone PVP   CP 250g
Potassium bicarbonate Kali bicacbonat KHCO3 AR 500g
Potassium hydrogen phtalate Kali hydrophtalat C8H5KO4 PT 100g
Potassium bisulphate Kali bisunphat KHSO4 AR 500g
Potassium bromate Kali bromat KBrO3 AR 500g
Potassium bromate Kali bromat KBrO3 CP 500g
Potassium bromide Kali bromua KBr AR 500g
Potassium cacbonate hemihydrate Kali cacbonat K2CO3.1/2H2O AR 500g
Potassium chlorate Kaliclorat KClO3 AR 500ml
Potassium chloride Kali clorua KCl AR 500g
Potassium chromate Kali cromat K2CrO4 AR 500g
Potassium cyanide Kali xyanua KCN AR 500g
Potassium dichromate Kali đicromat K2Cr2O7 AR 500g
Potassium hexacyanoferrate(III) Kali feryxyanua K3FeCN6 AR 500g
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate Kali feroxyanua K4FeCN6.3H2O AR 500g
Potassium fluoride dihydrate Kali florua KF.2H2O AR 500g
Potassium flosilicate Kali flosilicat K2SiF6 CP-500g
Potassium hydroxide Kali hydroxit KOH AR 500g
Potassium iodate Kali iodat KIO3 AR 100g
Potassium iodide Kali iođua KI AR 500g
Potassium methabisulphite Kali metabisunphit K2S2O5 AR 500g
Potassium nitrate Kali nitrat KNO3 AR 500g
Potassium nitrite Kali nitrit KNO2 AR 500g
Potassium permanganate Thuốc tím KMnO4 AR 500g
Potassium peroxodisulfate Kali pesunphat K2S2O8 CP 500g
Potassium(di) hydrogen phosphate Kali photphat dibasic K2HPO4 AR 500g
Potassium dihydrogen phosphate Kali photphat monobasic KH2PO4 AR 500g
Potassium disulfate Kali pyrosunphat K2S2O7 AR 500g
Potassium sodium tactrate tetrahydrate Kali Natri tactrat KNaC4H4O6.4H2O AR 500g
Potassium sulfate Kali sunphat K2SO4 AR 500g
Potassium thiocyanate Kali thioxyanat KSCN AR 500g
Propanol(iso) IPA C3H8O AR 500ml
Propionic acid A.Propionic C2H5COOH AR 500ml
Pyridine Piriddin C5H5N AR 500ml
Pyridine Piriddin C5H5N CP 500ml
Pyridylazo(2-4)-2-Naphtol PAN C15H11N3O Ind 5g
Pyridylazo(2-4)Resocinol PAR C11H9N3O2 AR 10g
Pyrogallic acid Pyrogalon C6H3(OH)3 AR 100g
Resocinol Resocxinol C6H6O2 AR 100g
Sodium rhodizonate Natri rodizonat   CP 5g
Salixylic acid A.Salixilic C7H8O2N2 AR-250g
Slicagen indicator Silicagen đổi mầu   AR 500g
Tungstosilicic acid hydrate A.Tungstophotphoric H4SiO4(W3O9)4H4O40SiW12 AR 100g
Silver nitrate Bạc nitrat AgNO3 AR 100g
Siver sulfate Bạc sunphat Ag2SO4 AR 100g
Soda lime Vôi xô đa   AR 500g
Sodium metal Natri kim loại Na CP-500g
Sodium acetate anhydruos Natri axetat khan NaCH3COO AR 500g
Sodium acetatet trihydrate Natri axetat tinh thể NaCH3COO.3H2O AR 500g
Sodium azide Natri azit NaN3 AR 100g
Sodium benzoate Natri benzoat NaC6H5COO AR 250g
Sodium hydrogen cacbonate Nabica NaHCO3 AR 500g
Sodium bisulphate Natri bisunphat NaHSO4.H2O AR 500g
Sodium hydrosunphite Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
Sodium bisulphite Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
Sodium borohydrite Natri bohydrua NaBH4 AR 100g
Sodium cacbonate anh Natri cacbonat khan Na2CO3 AR 500g
Sodium chlorate Natri clorat NaClO3 AR 500g
Sodium chloride Natri clorua NaCl AR 500g
Sodium chromate Natri cromat NaCrO4.4H2O AR 500g
Sodium citrate Natri xitrat Na3C6H5O7 AR 500g
Sodium dichromate Natri dicromat Na2CrO7.2H2O AR 500g
Sodium dithionite Natri hydrosunphit Na2S2O4 CP 500g
Sodium lauryl sulphate Natri lauryl sunphat C12H25NaO4S AR 250g
Sodium 1-dodecanesulfonate Natri laurylsunphat C12H25NaO3S CP 500g
Sodium fluoride Natri florua NaF AR 500g
Sodium fluoaluminate   Na3AlF6 CP 500g
Sodium fluosilicate Natriflosilicat Na2SiF6 AR 500g
Sodium hydroxide Natri hydroxit NaOH AR-SD-500g
Sodium hydroxide Natri hydroxit NaOH AR-XL-500g
Sodium hypochlorite Natri hypoclorit NaOCl CP 500ml
Sodium hypophosphite Natri hypôphôtphit NaH2PO2 CP 500g
Sodium disulfite Natri metabisunphit Na2S2O5 AR 500g
Sodium molipdate Natri molipdat Na2MoO4 AR 500g
Sodium nitrate Natri nitrat NaNO3 AR 500g
Sodium nitrite Natri nitrit NaNO2 AR 500g
Sodium oxalate dihydrat Natri oxalat Na2C2O4.2H2O AR 500g
Sodium peroxide Natri peroxit Na2O2 AR 500g
Sodium(di) phosphate dodecahydrate Natri photphat dibasic tinh thể Na2HPO4.12H2O AR 500g
Sodium dihydrogen phosphate anh Natri photphat dibasic khan NaH2PO4 AR 500g
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate Natri photphat monobassic NaH2PO4.2H2O AR 500g
Sodium(tri) phosphate dodecahydrate Natri photphat Na3PO4.12H2O AR 500g
Sodium(tetra) diphosphate decahydrate Natri pyrophotphat Na4P2O7.10H2O AR 500g
Sodium selenite Natri selenit Na2SeO3 AR 50g
Sodium silicate nonahydrate Natri silicat tinh thể Na2SiO3.9H2O AR 500g
Sodium stanate trihydrate Natri stanat NaSnO3.9H2O CP 500g
Sodium sulphate anh Natri sunphat khan Na2SO4 AR 500g
Sodium sulfide nonahydrate Natri sunphua Na2S.9H2O CP 500g
Sodium sulfite anhydrous Natri sunphit  Na2SO3 AR 500g
Sodium sulfite anhydrous Natri sunphit  Na2SO3 CP 500g
Sodium(di) tetraborate decahydrate Natri borac Na2B4O7.10H2O AR 500g
Sodium tetraphenyl borate Natry tetraphenyl boron C24H20BNa AR 10g
Sodium thiosulfate pentahydrate Natri hyposunphit Na2S2O3.5H2O AR 500g
SPAN 80 SPAN80 C22H44O6 LR 500ml
Starch soluble Tinh bột tan (C6H10O5)n AR 500g
Stearic acid A.Stearic C18H36O2 AR 500g
Strontium chlorite hexahydrate Stronti clorua SrCl2.6H2O CP 500g
Strontium nitrate Stronti nitrat Sr(NO3)2 AR-500g
Strontium sulphate Stronti sunphat Sr(SO4) AR-500g
Styrene Styren C8H8 CP 500ml
Succinic acid Axit Sucinic C4H6O4 AR 500g
Succinic anhydric Anhydric succinic C4H4O3 CP 100g
Sulphamic acid A.Sunphamic H2NSO3 AR 100g
Amidosulfuaric acid   H3NO3S AR100g
Sulfosalicylic(5) acid dihydrate A.Sunphosalixylic C7H6O6S2.H2O AR 100g
Sulphua powder Lưu huỳnh bột S CP 500g
Sulfuaric acid Axit Sunphuric H2SO4 AR 2500ml
Sulfuaric acid Axit Sunphuric H2SO4 AR 500ml
Tartric acid A.Tactric C4H6O6 AR 500g
1,1,2,2Tetrachloroethane 1,1,2,2 Tetracloetan C2H2Cl4 AR100ml
Tetrahydrofural Tetrahydrofural

Công ty CP Hóa chất công nghệ mới Việt Nam:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM

Tên giao dịch : VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : VCNT.,JSC
• Địa chỉ : Số 1 ngõ 76/7 Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
• Tel: 04.38645883/.37167523; Fax:04.36646625/.37194246;

Email: vcnt.jsc@fpt.vn ; website: www.Vietnamchemtech.com.vn  ;

Hỗ trợ trực tuyến:YM:Vietnamchemtech; Msn:vietnamchemtech@hotmail.com; Skype: vietnamchemtech

GIỚI THIỆU CÔNG TYChi tiết

Sản phẩm có bán tại Công ty CP Hóa chất công nghệ mới Việt Nam:

 • Hóa chất phá cặn trong hệ thống trao đổi nhiệt

  Hóa chất phá cặn trong hệ thống trao đổi nhiệt


  Giá: Liên hệ
 • Phụ gia thực phẩm

  Phụ gia thực phẩm


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất tẩy rửa, vệ sinh công nghiệp

  Hóa chất tẩy rửa, vệ sinh công nghiệp


  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm

  Thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất xử lý nước bể bơi

  Hóa chất xử lý nước bể bơi


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất ngành đường kính

  Hóa chất ngành đường kính


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất ngành nông nghiệp

  Hóa chất ngành nông nghiệp


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất ngành khai khoáng kim loại quí hiếm

  Hóa chất ngành khai khoáng kim loại quí hiếm


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất bảo quản, tẩy dầu mỡ, mỡ bôi trơn các chi tiết khuôn nhựa

  Hóa chất bảo quản, tẩy dầu mỡ, mỡ bôi trơn các chi...


  Giá: Liên hệ
 • Hóa chất xử lý nước thải

  Hóa chất xử lý nước thải


  Giá: Liên hệ

Những sản phẩm khác cùng chuyên mục Thiết bị thí nghiệm khác:

 • Nồi hấp tiệt trùng KT-40SD 62 lít- ALP

  Nồi hấp tiệt trùng KT-40SD 62 lít- ALP


  Giá: Liên hệ
 • Bộ dụng cụ lấy mẫu đất cơ bản 209.53

  Bộ dụng cụ lấy mẫu đất cơ bản 209.53


  Giá: Liên hệ
 • Bể cách thủy 1003- GFL Đức

  Bể cách thủy 1003- GFL Đức


  Giá: Liên hệ
 • Lò nung Thermo Sciencetific F6010

  Lò nung Thermo Sciencetific F6010


  Giá: Liên hệ
 • MÁY NGHIỀN BI ML 007

  MÁY NGHIỀN BI ML 007


  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị phân tích tổng thể hệ thống motor online- Alltest Pro ATPOL II

  Thiết bị phân tích tổng thể hệ thống motor online-...


  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị phân tích và quản lý tình trạng motor Motor analyzer- Alltest Pro AT IV

  Thiết bị phân tích và quản lý tình trạng motor...


  Giá: Liên hệ
 • Thiết bị kiểm tra nhanh motor trouble shooting tool- Alltest Pro AT31

  Thiết bị kiểm tra nhanh motor trouble shooting...


  Giá: Liên hệ
 • THIẾT BỊ GIAO TIẾP HART VÀ FOUNDATION- MODEL 475

  THIẾT BỊ GIAO TIẾP HART VÀ FOUNDATION- MODEL 475


  Giá: Liên hệ
 • MÁY ĐO ĐỘ PHẲNG, ĐỘ TRÒN, SONG SONG, VUÔNG GÓC… – MODEL SURTRONIC

  MÁY ĐO ĐỘ PHẲNG, ĐỘ TRÒN, SONG SONG, VUÔNG GÓC… –...


  Giá: Liên hệ
 • MÁY ĐO ĐỘ NHÁM ĐĂ NĂNG – MODEL SURTRONIC S-100

  MÁY ĐO ĐỘ NHÁM ĐĂ NĂNG – MODEL SURTRONIC S-100


  Giá: Liên hệ
 • Máy nén khí không dầu

  Máy nén khí không dầu


  Giá: Liên hệ
 • Khí Nito tinh khiết dùng cho phòng thí nghiệm, giao hàng tận nơi

  Khí Nito tinh khiết dùng cho phòng thí nghiệm,...


  Giá: Liên hệ
 • Khí Argon tinh khiết sử dụng cho máy phân tích AAS

  Khí Argon tinh khiết sử dụng cho máy phân tích AAS


  Giá: Liên hệ
 • Bán khí Heli làm thí nghiệm thay đổi giọng nói

  Bán khí Heli làm thí nghiệm thay đổi giọng nói


  Giá: Liên hệ
 • Nồi hấp tiệt trùng KT-40SD 62 lít- ALP

  Giá: Liên hệ

 • Bộ dụng cụ lấy mẫu đất cơ bản 209.53

  Giá: Liên hệ

 • Bể cách thủy 1003- GFL Đức

  Giá: Liên hệ

 • Lò nung Thermo Sciencetific F6010

  Giá: Liên hệ

 • MÁY NGHIỀN BI ML 007

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị phân tích tổng thể hệ thống...

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị phân tích và quản lý tình trạng...

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra nhanh motor trouble...

  Giá: Liên hệ

 • THIẾT BỊ GIAO TIẾP HART VÀ FOUNDATION-...

  Giá: Liên hệ

 • MÁY ĐO ĐỘ PHẲNG, ĐỘ TRÒN, SONG SONG,...

  Giá: Liên hệ

 • MÁY ĐO ĐỘ NHÁM ĐĂ NĂNG – MODEL SURTRONIC...

  Giá: Liên hệ

 • Máy nén khí không dầu

  Giá: Liên hệ

 • Khí Nito tinh khiết dùng cho phòng thí...

  Giá: Liên hệ

 • Khí Argon tinh khiết sử dụng cho máy...

  Giá: Liên hệ

 • Bán khí Heli làm thí nghiệm thay đổi...

  Giá: Liên hệ

 • Bán ống inclinometer casing đo độ...

  Giá: Liên hệ

 • Máy đo độ mặn PAL-ES2 Atago Khúc xạ kế

  Giá: Liên hệ

 • Máy đo độ bục, độ bền của bao bì Carton,...

  Giá: Liên hệ

 • Độ nhớt của sơn- Thiết bị kiểm tra KU- 2...

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra lực kéo nén tự động

  Giá: Liên hệ

 • Bơm chiết rót chất lỏng điện tử, bơm...

  Giá: Liên hệ

 • Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

  Giá: Liên hệ

 • Tủ hút khí độc có đường ống

  Giá: Liên hệ

 • Tủ đựng hóa chất chống cháy ĐÁP ỨNG FM,...

  Giá: Liên hệ

 • Cao su chặn bánh xe chỉ có tại KBN RẺ...

  Giá: Liên hệ

 • Pass Box

  Giá: Liên hệ

 • MÁY CẤT ĐẠM KJELDAHL TỰ ĐỘNG

  Giá: Liên hệ

 • KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC

  Giá: Liên hệ

 • ENZYME TINH KHIẾT CỦA MEGAZYME

  Giá: Liên hệ

 • Máy kiểm tra X-rays realtime-...

  Giá: Liên hệ

 • Lò nung bằng vi sóng ở nhiệt độ cao

  Giá: Liên hệ

 • Cân điện tử phân tích Ohaus PA214/ PA...

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra nhanh motor trouble...

  Giá: Liên hệ

 • Bếp đun bình cầu

  Giá: Liên hệ

 • Bán bình khí argon, khí argon tinh khiết

  Giá: Liên hệ

 • tủ đựng hóa chất

  Giá: Liên hệ

 • MÁY ĐO ĐỘ NHÁM ĐĂ NĂNG – MODEL SURTRONIC...

  Giá: Liên hệ

 • Tủ An Toàn Sinh Học Class II - Hãng:...

  Giá: Liên hệ

 • Hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí...

  Giá: Liên hệ

 • CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

  Giá: Liên hệ

 • CÂN ĐIỆN TỬ OHAUS

  Giá: Liên hệ

 • Q2 Ion- Máy phân tích quang phổ phát xạ

  Giá: Liên hệ

 • Pass Box

  Giá: Liên hệ

 • NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ ĐỘNG CẤP NƯỚC...

  Giá: Liên hệ

 • Tủ hút

  Giá: Liên hệ

 • PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG AA-10R Model: AA...

  Giá: Liên hệ

 • MÁY LỌC RÁC TINH ( Outward Wheel–Screen...

  Giá: Liên hệ

 • Nồi Hấp Tiệt Trùng Kiểu Đứng - Hãng:...

  Giá: Liên hệ

 • BỘ PHẢN ỨNG COD

  Giá: Liên hệ

 • Máy ly tâm

  Giá: Liên hệ

 • LÒ NUNG BẰNG VI SÓNG Ở NHIỆT ĐỘ CAO

  Giá: Liên hệ

 • Máy kéo nén vạn năng 1000KN- LUDA

  Giá: Liên hệ

 • Máy khoan lấy mẫu bê tông

  Giá: Liên hệ

 • Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

  Giá: Liên hệ

 • GDS-2304A

  Giá: Liên hệ

 • GDS-1152A-U

  Giá: Liên hệ

 • Xray cầm tay phân tích thành phần...

  Giá: Liên hệ

 • Tủ ấm lạnh BOD

  Giá: Liên hệ

 • Tủ hút hóa chất

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra lực kéo nén tự động

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra nhanh motor trouble...

  Giá: Liên hệ

 • Hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí...

  Giá: Liên hệ

 • CÂN ĐIỆN TỬ OHAUS

  Giá: Liên hệ

 • Máy khoan lấy mẫu bê tông

  Giá: Liên hệ

 • Lò nung bằng vi sóng ở nhiệt độ cao

  Giá: Liên hệ

 • Cân điện tử phân tích Ohaus PA214/ PA...

  Giá: Liên hệ

 • Bếp đun bình cầu

  Giá: Liên hệ

 • CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

  Giá: Liên hệ

 • Hand washer

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị kiểm tra lực kéo nén tự động

  Giá: Liên hệ

 • Tủ An Toàn Sinh Học Class II - Hãng:...

  Giá: Liên hệ

 • Lò nung mẫu

  Giá: Liên hệ

 • Bán bình khí argon, khí argon tinh khiết

  Giá: Liên hệ

 • Oxyge Analyser KY-2F

  Giá: Liên hệ

 • tủ đựng hóa chất

  Giá: Liên hệ

 • Máy nén khí không dầu

  Giá: Liên hệ

 • MÁY ĐO ĐỘ NHÁM ĐĂ NĂNG – MODEL SURTRONIC...

  Giá: Liên hệ

 • MÁY ĐO ĐỘ PHẲNG, ĐỘ TRÒN, SONG SONG,...

  Giá: Liên hệ

 • TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm

  Giá: Liên hệ

 • Nhớt kế quay

  Giá: Liên hệ

 • Máy ly tâm

  Giá: Liên hệ

 • Lò nung

  Giá: Liên hệ

 • MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN

  Giá: Liên hệ

 • GDS-2304A

  Giá: Liên hệ

 • GDS-1152A-U

  Giá: Liên hệ

 • LÒ NUNG

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị phân tích tổng thể hệ thống...

  Giá: Liên hệ

 • Nước cất 1 lần, 2 lần thí nghiệm hoá...

  Giá: Liên hệ

 • Máy Jar Test

  Giá: Liên hệ

Đang cập nhật
hoichocongnghiep.com sử dụng dịch vụ bản đồ của Google. Tên địa danh và vùng biển hiển thị trên bản đồ do Google Maps cung cấp. Tất cả thông tin về bản đồ do Google Maps cung cấp và chỉ mang tính tham khảo, hoichocongnghiep.com không chịu trách nhiệm về độ xác thực của những gì hiển thị trên bản đồ.
Thương hiệu được quan tâm nhất

CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh và đầu tư số 0310962141 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 04/07/2011

ĐC:12B, Đường số 1, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM | VPGD: 5/1, Đường Số 11, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Liên hệ quảng cáo ĐT: 0988.683.684 - 0977.002.925 - Email: sanpham@hoichocongnghiep.com

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Facecom Việt Nam, Website: http://www.facecom.vn